Students Tilburg University

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) Humanities and Digital Sciences

De Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is verplicht een Onderwijs- en Examenregeling (OER) vast te stellen voor haar bachelor-, pre-master-, master- en research masteropleidingen. Het OER bevat de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het onderwijs en de examinering binnen deze opleidingen en is daarmee het belangrijkste document voor zowel studenten als docenten.

De eindtermen van de bachelor- en masteropleidingen maken deel uit van het OER en zijn opgenomen als bijlage bij het OER. De overgangsmaatregelen geven een overzicht van de wijzigingen die worden doorgevoerd in de curricula van de opleidingen en maken ook deel uit van het OER. Deze zijn opgenomen als bijlage bij het OER en worden ook als afzonderlijk document gepubliceerd. Een uitgebreide toelichting bij de overgangsmaatregelen is te vinden op de Canvaspagina's van de bachelor- en masteropleidingen.

De Regels en Richtlijnen van de Examencommissies zijn van toepassing op de examens en tentamens van alle opleidingen van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD).

Daarnaast worden de scriptiehandleidingen, met daarin de specifieke eisen voor de scripties van de TSHD bachelor- en masteropleidingen zoals vastgelegd in het OER, als apart document gepubliceerd.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2023-2024

Regels en richtlijnen 2023-2024

Scriptiehandleidingen 2023-2024

Studenten kunnen bij hun studieadviseurs terecht met vragen over het OER, Regels en Richtlijnen en overgangsmaatregelen. Scriptiebegeleiders zijn beschikbaar voor vragen over de scriptie-eisen.