Promotiereglement Tilburg University

Promotiereglement

In het promotiereglement van Tilburg University is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, alsmede een aantal voorwaarden die door het College voor Promoties van Tilburg University zijn vastgesteld.

Op 13 april 2023 heeft het College voor Promoties een nieuw Promotiereglement vastgesteld en besloten dat dit per 1 juni 2023 in werking treedt. Het Promotiereglement wordt elke twee jaar geëvalueerd en zo nodig herzien. Vanwege de pandemie heeft de herziening iets langer op zich laten wachten.

De Werkgroep Promotieverdediging heeft in 2022 een verkenning gedaan een aanbevelingen aan het College voor Promoties uitgebracht. Bekijk het overzicht van de aanbevelingen. Het College voor Promoties heeft deze aanbevelingen verwerkt in het nieuwe Promotiereglement.

Zie ook de FAQ over het promotiereglement

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De zorgplicht en taken voor begeleiding van promovendus tijdens het promotietraject zijn meer geëxpliciteerd. Deze taken richten zich niet enkel op de totstandkoming van het proefschrift, maar bijvoorbeeld ook op de voorbereiding van de promovendus op de verdediging. 
 • Ius promovendi: Een UHD kan het ius promovendi krijgen voor, in beginsel, onbepaalde tijd, in plaats van dat het ius promovendi per promotietraject aan de UHD door het College voor Promoties wordt toegekend.  
 • Samenstelling van de promotiecommissie: minimaal de helft van de leden van de promotiecommissie is hoogleraar, in plaats van de meerderheid.
 • Een promovendus dient de door de universiteit aangeboden training op het gebied van wetenschappelijke integriteit te volgen alvorens de promovendus wordt toegelaten tot de promotie.
 • Een promovendus met een bijzondere ondersteuningsbehoefte kan dit bespreekbaar maken bij de (co)promotores en GS en als er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het goed verlopen van de promotiezitting, wordt de gelegenheid geboden de verdediging op een zoveel mogelijk aangepaste wijze af te leggen.
 • De eindtermen worden expliciet van toepassing verklaard op zowel het proefschrift als de verdediging.
 • Aan het proefschrift dient een wetenschappelijke samenvatting in het Engels en Nederlands te worden gevoegd; er dient tevens een publiekssamenvatting in het Engels en Nederlands te worden aangeleverd (geldt voor promovendi die vanaf 1 september 2023 hun proefschrift goedgekeurd krijgen door de promotiecommissie).
 • Na goedkeuring van het proefschrift door de promotiecommissie mag de promovendus nog enkel kennelijke verschrijvingen aanpassen. De leden van de promotiecommissie kunnen hun beoordeling niet langer vergezeld doen gaan van suggesties en/of aanbevelingen.
 • De promovendus sluit de publieksinleiding af met een door het College voor Promoties vastgestelde verklaring inhoudende dat de promovendus gedurende het promotietraject heeft gewerkt volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit. Daarnaast belooft de promovendus bij de buluitreiking bij toekomstig wetenschappelijk onderzoek volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk te zullen gaan.
 • De procedure na afloop van de verdediging van het proefschrift, in het naberaad, is gewijzigd en verduidelijkt. Na de verdediging kan een negatief advies van de promotiecommissie enkel worden vastgesteld met algemene stemmen (unanimiteit) van alle aanwezige leden van de promotiecommissie (fysiek of online). De voorzitter van de promotiecommissie (die overigens geen stemrecht heeft) kan, al dan niet op verzoek van een of meerdere van de leden van de promotiecommissie, besluiten om over te gaan tot geheime stemming. In het geval de promotiecommissie een negatief advies uitbrengt, schorst de voorzitter de promotiezitting en verwijst door naar het College voor Promoties. De promotiecommissie doet het College voor Promoties per omgaande schriftelijk verslag van het negatieve advies toekomen. Indien niet direct na de verdediging besloten wordt tot toekenning van het doctoraat, beslist het College voor Promoties binnen vijf werkdagen over het vervolg.
 • De promotor kan geen voorstel doen tot toekenning van het predicaat cum laude.
 • Er is een wijziging gemaakt in de “Uitwerking enkele elementen Promotiereglement voor externe promovendi”, inhoudende dat de extra eis aan de samenstelling van het begeleidingsteam niet langer geldt.

FAQs over het promotiereglement

We hebben een overzicht van veelgestelde vragen samengesteld. Zijn er andere vragen, neem dan contact op met de Graduate School.

Algemeen
 • Geldt het promotiereglement voor alle promovendi?
  Ja, het promotiereglement geldt voor alle promovendi die willen promoveren bij Tilburg University. Voor buitenpromovendi geldt daarnaast de Uitwerking enkele elementen promotiereglement voor externe promovendi.
 • Hoe is de samenstelling van het College voor Promoties?
  Het College voor Promoties bestaat uit de Rector Magnificus (voorzitter), de vice-Rector Magnificus en de decanen van de faculteiten van de universiteit (artikel 2.1).
 • Waar kan ik de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit vinden?
  De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (Universiteiten van Nederland, 2018) is te vinden op www.universiteitenvannederland.nl.
 • Is het bij Tilburg University mogelijk om een “dual degree” te behalen?
  Nee, Tilburg University verstrekt geen “double doctorates” of “dual doctorates” (artikel 11.1 lid 5).
 • Mogen Graduate Schools aanvullende regels en richtlijnen opstellen ter aanvulling op het promotiereglement?
  Ja, elke Graduate School kan (toelatings)regels en richtlijnen vaststellen ter aanvulling op het bepaalde in dit reglement. Deze regels en richtlijnen behoeven de goedkeuring van het College voor Promoties (artikel 15.1 lid 2).
 • Waar kan ik het promotiereglement tot en met 31 mei 2023 vinden?
  Promotiereglement geldend tot en met 31 mei 2023.
Voorafgaand aan de toelating tot het promotietraject
 • Ik ben een buitenpromovendus. Moet ik ook een Training en supervisieplan opstellen?
  Ja, alle promovendi bij Tilburg University, die vanaf 1 januari 2018 door het College voor Promoties toegelaten zijn tot het promotietraject, dienen een training en supervisieplan op te stellen (artikel 6.2).
 • Ik heb geen masteropleiding afgerond. Kan ik promoveren bij Tilburg University?
  Dat hangt er vanaf. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden door de directeur van de Graduate School voor bespreking in het College voor Promoties (artikel 3.1 lid 3).
 • Ik ben eerder gepromoveerd. Kan ik dan promoveren bij Tilburg University?
  Nee, het is niet mogelijk om vaker dan een keer te promoveren bij Tilburg University (artikel 3.1 lid 4).
 • Ik ben bezig met een promotieonderzoek en heb geen arbeidsovereenkomst bij Tilburg University. Wanneer moet ik toegelaten zijn tot het promotietraject?
  U dient tenminste twee jaar voor de (beoogde) promotiedatum ingeschreven te zijn bij de Graduate School en door het College voor Promoties toegelaten te zijn tot het promotietraject (artikel 3.2 lid 2).
 • Welke eisen zijn er om aangewezen te worden als (co)promotor?
  Voor elke promovendus wordt door het College voor Promoties een promotor aangewezen en daarnaast een tweede begeleider, een promotor of copromotor. Er worden minimaal twee en maximaal drie (co)promotores aangewezen. De (co)promotor is deskundig op (een deel van) het terrein van het in het proefschrift beschreven onderwerp. Personen met een familie- of daarmee vergelijkbare persoonlijke relatie, personen met een zakelijke relatie tot de promovendus of andere personen die in zodanige relatie staan tot de promovendus dat van hen in redelijkheid geen oordeel behoort te worden gevergd komen niet voor aanwijzing als (co)promotor in aanmerking (artikelen 4.1 en 4.2).
 • Ik ben Universitair Docent. Kan ik het ius promovendi krijgen?
  Nee, enkel Universitair Hoofddocenten kunnen het ius promovendi krijgen (artikel 4.5).
De toelating tot het promotietraject
 • Mijn onderzoeksvoorstel is nog niet gereed. Kan ik al wel een verzoek indienen om door het College voor Promoties toegelaten te worden tot het promotietraject?
  Ja, de ontbrekende informatie dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend:
  • Binnen 6 maanden indien de promovendus een arbeidsovereenkomst bij Tilburg University heeft;
  • Binnen een jaar indien de promovendus geen arbeidsovereenkomst bij Tilburg University heeft (artikel 3.2 lid 1).
Tijdens het promotietraject
 • Ik wil stoppen met mijn promotietraject. Wat moet ik doen?
  Nadat u dit heeft afgestemd met uw (co)promotores en de Graduate School dient een schriftelijk en met opgave van redenen verzoek ingediend te worden bij het College voor Promoties door de Graduate School (artikel 3.4).
 • Ik ben hoogleraar bij Tilburg University en ga binnenkort met emeritaat. Mag ik daarna nog promovendi begeleiden als promotor?
  U kunt als hoogleraar na het ingaan van uw emeritaat alleen promovendi begeleiden waarvoor u al door het College voor Promoties als promotor bent aangewezen. Deze promovendi dienen bovendien binnen vijf jaar na het ingaan van uw emeritaat te promoveren (artikel 4.4).
 • Ik ben hoogleraar bij Tilburg University en mij wordt binnenkort eervol ontslag verleend. Mag ik daarna nog promovendi begeleiden als promotor?
  U kunt als hoogleraar na eervol ontslag alleen promovendi begeleiden waarvoor u al door het College voor Promoties als promotor bent aangewezen. Deze promovendi dienen bovendien binnen vijf jaar na het ingaan van het eervol ontslag te promoveren (artikel 4.4).
 • Kan de samenstelling van het begeleidingsteam gewijzigd worden?
  In bijzondere omstandigheden kan een wijziging plaatsvinden in de aanwijzing van de (Co)Promotor(es). Een dergelijke wijziging is slechts mogelijk met goedkeuring van het College voor Promoties (artikel 4.1 lid 4).
 • Ben ik verplicht cursussen te volgen?
  Iedere promovendus dient de training Wetenschappelijke Integriteit te volgen (artikel 6.2 lid 4). Verder kan het zo zijn dat de Graduate School bepaalde cursussen of training verplicht stelt. Neem hiervoor contact op met de Graduate School.
De beoordeling van het proefschrift
 • Aan welke eisen dient de samenstelling van de promotiecommissie te voldoen?
  De samenstelling van de promotiecommissie dient aan de volgende eisen te voldoen (artikel 5.3):
  • De commissie bestaat uit minimaal 4 leden waarvan minimaal de helft hoogleraar is of emeritus met het ius promovendus;
  • De leden zijn gepromoveerd;
  • Ten minste één van de leden is van buiten Tilburg University;
  • Ten minste één van de hoogleraren is van Tilburg University;
  • Ten minste één van de leden is man en één is vrouw;
  • De samenstelling is qua expertise voldoende divers;
  • De leden hebben geen familie/persoonlijke/zakelijke relatie tot de promovendus en hebben geen andere belangen m.b.t. promotieonderzoek.
 • Zijn de (co)promotores lid van de promotiecommissie?
  Nee, (co)promotores zijn geen lid van de promotiecommissie (artikel 5.3 lid 2).
 • Kan de samenstelling van een promotiecommissie gewijzigd worden?
  In bijzondere omstandigheden kan een wijziging plaatsvinden in de samenstelling van de Promotiecommissie. Een dergelijke wijziging is slechts mogelijk na goedkeuring van het College voor Promoties (artikel 5.2 lid 5).
 • Aan welke eindtermen dient een proefschrift te voldoen?
  De eindtermen zijn opgenomen in artikel 7.2 van het promotiereglement.
 • Wanneer wordt het predicaat cum laude verleend?
  Het predicaat cum laude wordt verleend indien het proefschrift blijk geeft van uitzonderlijke bekwaamheid van de promovendus tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap en, ter indicatie, te behoren tot de 5% beste proefschriften binnen het vakgebied. De procedure en criteria zijn opgenomen in de artikelen 10.1 en 10.2 van het promotiereglement.
De promotieplechtigheid
 • Kunnen commissieleden via videoconferencing deelnemen aan de promotieplechtigheid?
  Commissieleden van buiten de Benelux worden niet verwacht fysiek aanwezig te zijn. Zij kunnen deelnemen aan de promotieplechtigheid via videoconferencing. Een week voor de verdedigingsceremonie stuurt de pedel instructies, inclusief de videoconferencing link.
 • Hoe verloopt de plechtigheid?
  Dit kun je vinden in de aanwijzingen voor promovendi.

De antwoorden op de veelgestelde vragen zijn met zorg geformuleerd. De tekst van het Promotiereglement is echter altijd leidend.

Praktische zaken

Voor praktische vragen rondom het promotietraject en de registratie hiervan is de Graduate School het eerste aanspreekpunt.

Gedurende het promotietraject dienen een aantal administratieve stappen gezet te worden in het promovendivolgsysteem Hora Finita, bijvoorbeeld voor de toelating tot het promotietraject, de aanwijzing van de (co)promotores en de goedkeuring van de promotiecommissie en het proefschrift.

Daarnaast zijn meer praktische aspecten opgenomen in de brochures:

Jaarverslag College voor Promoties