PhD regulations

Promotiereglement

In het promotiereglement van Tilburg University is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, alsmede een aantal voorwaarden die door het College voor Promoties van Tilburg University zijn vastgesteld.

FAQs over het herzien promotiereglement

We hebben een overzicht van veelgestelde vragen samengesteld. Zijn er andere vragen, neem dan contact op met de Graduate School.

Algemeen
 • Geldt het promotiereglement voor alle promovendi?
  Ja, het promotiereglement geldt voor alle promovendi die willen promoveren bij Tilburg University (artikel 1.2 lid 3).
 • Hoe is de samenstelling van het College voor Promoties?
  Het College voor Promoties bestaat uit de Rector Magnificus (voorzitter) en de decanen van de faculteiten van de universiteit (artikel 2.1).
 • Waar kan ik de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit vinden?
  De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (Universiteiten van Nederland, 2018) is te vinden op www.universiteitenvannederland.nl.
 • Is het bij Tilburg University mogelijk om een “dual degree” te behalen?
  Nee, Tilburg University verstrekt geen “double doctorates” of “dual doctorates” (artikel 11.2 lid 4).
 • Mogen Graduate Schools aanvullende regels en richtlijnen opstellen ter aanvulling op het promotiereglement?
  Ja, elke Graduate School kan (toelatings)regels en richtlijnen vaststellen ter aanvulling op het bepaalde in dit reglement. Deze regels en richtlijnen behoeven de goedkeuring van het College voor Promoties (artikel 15.1 lid 2).
 • Waar kan ik het promotiereglement tot 1 december 2019 vinden? 
  Promotiereglement geldend tot 1 december 2019
Voorafgaand aan de toelating tot het promotietraject
 • Ik ben een buitenpromovendus. Moet ik ook een opleidings- en begeleidingsplan opstellen?
  Ja, alle promovendi bij Tilburg University, die vanaf 1 januari 2018 door het College voor Promoties toegelaten zijn tot het promotietraject, dienen een opleidings- en begeleidingsplan op te stellen.
 • Ik heb geen masteropleiding afgerond. Kan ik promoveren bij Tilburg University?
  Dat hangt er vanaf. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden door de directeur van de Graduate School voor bespreking in het College voor Promoties (artikel 3.1 lid 3).
 • Ik ben al ooit gepromoveerd bij Tilburg University. Kan ik op een ander wetenschapsgebied nogmaals promoveren bij Tilburg University?
  Nee, het is niet mogelijk om vaker dan een keer te promoveren bij Tilburg University (artikel 3.1 lid 4 onder a).
 • Ik ben al ooit gepromoveerd bij een andere universiteit. Kan ik dan promoveren bij Tilburg University?
  Dat kan alleen, na goedkeuring door het College voor Promoties, als het proefschrift is gebaseerd op onderzoek in een ander wetenschapsdomein dan waarop het eerdere proefschrift was gebaseerd (artikel 3.1 lid 4 onder b).
 • Ik ben bezig met een promotieonderzoek en heb geen arbeidsovereenkomst bij Tilburg University. Wanneer moet ik toegelaten zijn tot het promotietraject?
  U dient tenminste twee jaar voor de (beoogde) promotiedatum ingeschreven te zijn bij de Graduate School en door het College voor Promoties toegelaten te zijn tot het promotietraject (artikel 3.2 lid 2).
 • Welke eisen zijn er om aangewezen te worden als (co)promotor?
  Voor elke promovendus wordt door het College voor Promoties een promotor aangewezen en daarnaast een tweede begeleider, een promotor of copromotor. Er worden minimaal twee en maximaal drie (co)promotores aangewezen. De (co)promotor is deskundig op (een deel van) het terrein van het in het proefschrift beschreven onderwerp. Personen met een familie- of daarmee vergelijkbare persoonlijke relatie, personen met een zakelijke relatie tot de promovendus of andere personen die in zodanige relatie staan tot de promovendus dat van hen in redelijkheid geen oordeel behoort te worden gevergd komen niet voor aanwijzing als (co)promotor in aanmerking (artikelen 4.1 en 4.2).
 • Ik ben Universitair Docent. Kan ik het ius promovendi krijgen?
  Nee, enkel Universitair Hoofddocenten kunnen het ius promovendi krijgen (artikel 4.2).
De toelating tot het promotietraject
 • Mijn onderzoeksvoorstel is nog niet gereed. Kan ik al wel een verzoek indienen om door het College voor Promoties toegelaten te worden tot het promotietraject?
  Ja, de ontbrekende informatie dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend:
  • Binnen 6 maanden indien de promovendus een arbeidsovereenkomst bij Tilburg University heeft;
  • Binnen een jaar indien de promovendus geen arbeidsovereenkomst bij Tilburg University heeft (artikel 3.2 lid 1).
Tijdens het promotietraject
 • Ik verwacht over een half jaar te promoveren en ik heb geen opleidings- en begeleidingsplan. Moet ik alsnog een opleidings- en begeleidingsplan opstellen?
  Alle promovendi bij Tilburg University, die vanaf 1 januari 2018 door het College voor Promoties toegelaten zijn tot het promotietraject, dienen een opleidings- en begeleidingsplan op te stellen.
 • Ik wil stoppen met mijn promotietraject. Wat moet ik doen?
  Nadat u dit heeft afgestemd met uw (co)promotores en de Graduate School dient een schriftelijk en met opgave van redenen verzoek ingediend te worden bij het College voor Promoties (artikel 3.4 lid 2).
 • Ik ben hoogleraar bij Tilburg University en ga binnenkort met emeritaat. Mag ik daarna nog promovendi begeleiden als promotor?
  U kunt als hoogleraar na het ingaan van uw emeritaat alleen promovendi begeleiden waarvoor u al door het College voor Promoties als promotor bent aangewezen. Deze promovendi dienen bovendien binnen vijf jaar na het ingaan van uw emeritaat te promoveren (artikel 4.4).
 • Ik ben hoogleraar bij Tilburg University en mij wordt binnenkort eervol ontslag verleend. Mag ik daarna nog promovendi begeleiden als promotor?
  U kunt als hoogleraar na eervol ontslag alleen promovendi begeleiden waarvoor u al door het College voor Promoties als promotor bent aangewezen. Deze promovendi dienen bovendien binnen vijf jaar na het ingaan van het eervol ontslag te promoveren (artikel 4.4).
De beoordeling van het proefschrift
 • De samenstelling van de promotiecommissie is reeds goedgekeurd en voldoet niet aan alle voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.3. Moet de samenstelling alsnog aangepast worden?
  Nee, de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.3 gelden voor alle promotiecommissies die vanaf 1 december 2019 door het College voor Promoties goedgekeurd worden.
 • Aan welke eisen dient de samenstelling van de promotiecommissie te voldoen?
  De samenstelling van de promotiecommissie dient aan de volgende eisen te voldoen (artikel 5.3):
  • De commissie bestaat uit minimaal 4 leden waarvan de meerderheid hoogleraar is;
  • De leden zijn gepromoveerd;
  • Ten minste één van de leden is van buiten Tilburg University;
  • Ten minste één van de hoogleraren is van Tilburg University;
  • Ten minste één van de leden is man en één is vrouw;
  • De samenstelling is qua expertise voldoende divers;
  • De leden hebben geen familie/persoonlijke/zakelijke relatie tot de promovendus en hebben geen andere belangen m.b.t. promotieonderzoek
 • Zijn de (co)promotores lid van de promotiecommissie?
  Nee, (co)promotores zijn geen lid van de promotiecommissie (artikel 5.3 lid 2).
 • Kan de samenstelling van een promotiecommissie gewijzigd worden?
  In bijzondere omstandigheden kan een wijziging plaatsvinden in de samenstelling van de Promotiecommissie. Een dergelijke wijziging is slechts mogelijk na goedkeuring van het College voor Promoties (artikel 5.2 lid 5).
 • Mag er in een promotiecommissie meer dan één lid uit het buitenland komen?
  Ja, zo lang aan alle voorwaarden voor de samenstelling van een promotiecommissie voldaan wordt (artikel 6.3).
 • Kunnen niet gepromoveerden ook deel uitmaken van een promotiecommissie?
  Ja, Op voorstel van de (co)promotor kan het College voor Promoties aan de Promotiecommissie adviseurs toevoegen. Dit kunnen personen zijn die niet gepromoveerd zijn maar die over een uitzonderlijke expertise beschikken in het betreffende vakgebied. Een adviseur heeft een adviserende stem (artikel 5.5 lid 3).
 • Aan welke eindtermen dient een proefschrift te voldoen?
  De eindtermen zijn opgenomen in artikel 7.2 van het promotiereglement.
 • Wanneer wordt het predicaat cum laude verleend?
  Het predicaat cum laude wordt verleend indien het proefschrift blijk geeft van uitzonderlijke bekwaamheid van de promovendus tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap en, ter indicatie, te behoren tot de 5% beste proefschriften binnen het vakgebied. De procedure en criteria zijn opgenomen in de artikelen 10.1 en 10.2 van het promotiereglement.
De promotieplechtigheid
 • Kunnen commissieleden via videoconferencing deelnemen aan de promotieplechtigheid?
  Ja, de leden van het comité kunnen deelnemen aan de verdedigingsceremonie via videoconferencing. Een week voor de verdedigingsceremonie stuurt de pedel instructies, inclusief de videoconferencing link.
 • Wat is het verschil tussen de Aula en de Portrettenzaal?
  De Portrettenzaal heeft 60 zitplaatsen en het Auditorium heeft 640 zitplaatsen. Alle plechtigheden in deze zalen worden live gestreamd en beschikken over videoconferencing.
 • Hoe verloopt de plechtigheid?
  Dit kun je vinden in de aanwijzingen voor promovendi.

De antwoorden op de veelgestelde vragen zijn met zorg geformuleerd. De tekst van het Promotiereglement is echter altijd leidend.

Praktische zaken

Voor praktische vragen rondom het promotietraject en de registratie hiervan is de Graduate School het eerste aanspreekpunt.

Gedurende het promotietraject dienen een aantal administratieve stappen gezet te worden in het promovendivolgsysteem Hora Finita, bijvoorbeeld voor de toelating tot het promotietraject, de aanwijzing van de (co)promotores en de goedkeuring van de promotiecommissie en het proefschrift.

Daarnaast zijn meer praktische aspecten opgenomen in de brochures:

Jaarverslag College voor Promoties