Students Tilburg University

Promotiereglement

In het promotiereglement van Tilburg University is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, alsmede een aantal voorwaarden die door het College voor Promoties van Tilburg University zijn vastgesteld.

Op 10 oktober 2019 heeft het College voor Promoties een nieuw Promotiereglement vastgesteld en besloten dat dit per 1 december 2019 in werking treedt.

De belangrijkste wijzigingen van het herziene Promotiereglement:

 1. Alle Promovendi, die vanaf 1 januari 2018 door het CvP toegelaten zijn tot het promotietraject, stellen een Opleidings- en Begeleidingsplan op (artikelen 3.2 lid 1 onder d en 6.2).
 2. Alle Promovendi, die vanaf 1 december 2019 hun manuscript ter beoordeling indienen, verklaren te handelen cq. gehandeld te hebben conform de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (artikelen 3.1 lid 2 onder c en 9.2 onder c).
 3. De (Co)Promotor heeft geen familie/persoonlijke/zakelijke relatie tot de promovendus.
 4. Alle vanaf 1 december 2019 in te stellen promotiecommissies voldoen aan de aangescherpte eisen voor de samenstelling van deze commissies (artikel 5.3):
  • Minimaal 4 leden, meerderheid hoogleraar, allemaal gepromoveerd
  • 1 lid extern, 1 hoogleraar intern
  • Ten minste 1 man en 1 vrouw
  • Samenstelling qua expertise voldoende divers
  • (Co)Promotores zijn geen lid van de promotiecommissie
  • Geen familie/persoonlijke/zakelijke relatie tot de promovendus, geen andere belangen m.b.t. promotieonderzoek
 5. Voor alle vanaf 1 december 2019 in te stellen promotiecommissies voegt de Promotor een toelichting bij het voorstel waaruit blijkt dat de samenstelling voldoet aan de eisen (artikel 5.2).
 6. De eindtermen waar een proefschrift aan dient te voldoen zijn geëxpliciteerd (artikel 7.2).
 7. Voor alle vanaf 1 december 2019 door een promotiecommissie goedgekeurde proefschriften verzendt de Promovendus de gedrukte versie van het proefschrift naar de commissieleden (artikel 7.6 lid 3).
 8. De procedure voor het verlenen van het predicaat cum laude is aangescherpt (artikel 10).
 9. Vanaf 1 december 2019 kan een promovendus zich, voor toelating tot het promotietraject, aanmelden met deficiënties voor maximaal 6 maanden of maximaal één jaar (afhankelijk van of de promovendus al dan niet in dienst is) (artikel 3.2).

FAQs over het herzien promotiereglement

We hebben een overzicht van veelgestelde vragen samengesteld. Zijn er andere vragen, neem dan contact op met de Graduate School.

Algemeen
Voorafgaand aan de toelating tot het promotietraject
De toelating tot het promotietraject
Tijdens het promotietraject
De beoordeling van het proefschrift
De promotieplechtigheid

De antwoorden op de veelgestelde vragen zijn met zorg geformuleerd. De tekst van het Promotiereglement is echter altijd leidend.

Praktische zaken

Voor praktische vragen rondom het promotietraject en de registratie hiervan is de Graduate School het eerste aanspreekpunt. Gedurende het promotietraject dienen een aantal administratieve stappen gezet te worden in het promovendivolgsysteem Hora Finita, bijvoorbeeld voor de toelating tot het promotietraject, de aanwijzing van de (co)promotores en de goedkeuring van de promotiecommissie en het proefschrift.

Daarnaast zijn meer praktische aspecten opgenomen in: