Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Programma Luce / CRC voorjaar 2018

Hieronder treft u ons aanbod aan waar u zich (al dan niet gratis) voor kunt inschrijven. Hopelijk zijn het cursussen, symposia of colleges die uw belangstelling hebben en die u zullen inspireren.

Symposia en studiedagen

Symposia en studiedagen zijn te vinden in de activiteitenagenda van Luce / CRC.

Pastorale leergangen voor theologisch geschoolde professionals

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.

Geestelijke verzorging en pastoraat: Theologie over de grens

Start in najaar 2018.

Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces.

Lees verder

Spiritualiteit in de samenleving

Drie bijeenkomsten vanaf 26 september 2018.

De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? 

ees verder

Geestelijke leiding aan ouderen

Reeds gestart in 2018.

De opleiding is opgebouwd uit 10 studiedagen en bestaat uit een mix van hoor- en werkcolleges, waarin ook aandacht is voor de eigen begeleidingspraktijk. Naast de vaste cursusleider Paul Mulders verleent een keur van (gast)docenten zijn medewerking. De doelgroep zijn pastores, predikanten en geestelijke verzorgers die betrokken zijn bij de begeleiding van ouderen op hun spirituele levensweg in parochies, gemeenten en zorginstellingen.

Lees verder

Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Enkele leergangen zijn reeds van start gegaan of hebben hun maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar de cursus wordt wellicht later opnieuw aangeboden.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Professional learning (Postacademisch onderwijs)

De volgende postacademische cursussen respectievelijk studiedagen zijn onderdeel van ons aanbod permanente educatie en worden erkend door verschillende beroepsorganisaties en kerkgenootschappen, waaronder de RKK en de PKN. Hieronder treft u een lijst met erkende opleidingen en studiedagen, alsmede het aantal te behalen studiepunten voor PKN en SKGV.

erkende opleidingen en studiedagen
Cursus/PAO Omvang PKN SKGV
Leergang liturgie 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Leergang diaconie 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)
Leergang kerkopbouw 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)
Leergang catechese 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend)
Leergang Geestelijke leiding aan ouderen 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Geestelijke zorg en dementie 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Spiritualiteit en palliatieve zorg 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Klinische pastorale vorming 20 ECTS 20 PE-punten (specialisatie) 70 punten
Opleiding pastorale supervisie 12,5 ECTS 12,5 PE-punten (specialisatie) 35 punten
Geestelijke zorg en trauma 2 ECTS 2 PE-punten (open erkend) 14 punten
Digitaal Hebreeuws 3 x 3 ECTS 3x3 PE-punten (open erkend)
Supervisie / intervisie (op aanvraag) 1,5 ECTS 1,5 PE-punten (open erkend) 10 punten
Katholieke literatoren 1 ECTS 1 PE-punt (open erkend) 7 punten
Leiderschap & conflicten 0,7 ECTS 0,7 PE-punt (open erkend) 5 punten
Geestelijk verzorger 2.2 6 ECTS 6 PE-punten (open erkend) 42 punten
Spiritualiteit in gemeenteopbouw 1 PE-punt (open erkend)
Conferentie Luce/Reliëf 1 punt

Kadercursussen voor besturen in de kerk / parochies

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer.

Het besturen in de kerk

Besturen in de kerk is iets anders dan het besturen van een vereniging, stichting of bedrijf. De kerk is een geestelijke gemeenschap en maatschappelijke instelling tegelijk.Kerkgenootschappen hebben hun eigen structuren, normen en rechtsregels, veelal verankerd in dieperliggende theologische waarden. Als geestelijke gemeenschap hebben zij de vrijheid hun organisatie naar eigen overtuiging in te richten. Maar de inbedding in de Nederlandse samenleving betekent ook dat kerkelijke rechtspersonen, zoals een parochie, caritasinstelling of r.k. begraafplaats, gebonden kunnen zijn aan het civiele recht dat hier geldt.

Cursusoverzicht

Basiscursus besturen

Het besturen van een kerkelijke rechtspersoon is iets anders dan het besturen van een vereniging, stichting, BV of gemeente. Wat staat er in de statuten van een kerkelijke rechtspersoon? De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur, wat betekent dat nou in de praktijk? Welke bevoegdheden heeft de bisschop en van wie is het kerkgebouw eigenlijk? Is een caritasinstelling een zelfstandige rechtspersoon of is het een onderdeel van de parochie?

In deze basiscursus wordt ingegaan op het kerkelijk recht van de RK Kerk, en hoe dit zich verhoudt tot het Nederlands recht. Aan de orde komt bovendien wat besturen is, hoe men dat geldig doet en hoe het zit met aansprakelijkheid. Het bestuurlijk proces, van beleidsplan naar begroting, van uitvoering naar evaluatie komt aan bod, en de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders van een parochie of van een caritasinstelling.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Begraafplaatsbeheer

De Wet op de Lijkbezorging geldt voor alle begraafplaatsen in Nederland, of men nu 4 of 200 overledenen per jaar begraaft. Vooral op de kleine RK begraafplaats ligt de werkwijze al heel erg lang vast en gelden vooral plaatselijke gebruiken. Hoe verhouden die zich tot de wet? Wat moeten we in elk geval wel doen, en wat is niet noodzakelijk maar misschien wel handig? Wat is het verschil tussen al die grafrechten en hoe komen we aan voldoende middelen voor onderhoud? En wat nu als de gefuseerde parochie 6 begraafplaatsen beheert? Hoe gaan we dat organiseren?

In deze module worden juridische aspecten van begraven en grafrechten op een rij gezet. Er wordt ingegaan op de bijzondere soort die een RK begraafplaats is, welke regelgeving geldt en hoe men dat in de praktijk het beste kan regelen. Administratieve verplichtingen komen aan de orde en een correcte omgang met rechthebbenden. Er wordt bovendien aandacht besteedt aan het beheer van begraafplaatsen in de grote parochie.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: bestuurders en beheerders van RK Begraafplaatsen.

Informatie: via luce-crc@uvt.nl.

Parochie financiën

Een moderne financiële administratie is van groot belang voor de parochie en de caritasinstelling. Uitgangspunt van de bisdommen is dat gebruik wordt gemaakt van programma’s van Navision/Dynamics. Welke managementinformatie heeft het bestuur nodig? Hoe zit het met ‘ons’ geld na samenvoeging (fusie)? Moet alles echt op één hoop gegooid worden en hoe zit het dan met de Aktie Kerkbalans? Kunnen we met budgetten gaan werken, en hoe doet men dat bestuurlijk?

In deze module komt aan de orde hoe de financiële administratie bestuurlijk en beleidsmatig ingericht kan worden en hoe informatie daaruit gebruikt kan worden voor het maken van pastoraal beleid en het afleggen van verantwoording aan parochianen en de bisschop. Aandacht wordt besteedt aan de financiële administratie in de grote parochie of PCI, die uit diverse locaties en projecten bestaat. Deelnemers worden verondersteld te kunnen werken met geautomatiseerde programma’s.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Penningmeesters van parochies en caritasinstellingen.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Fondsenwerving

Voor hun inkomsten zijn parochies en caritasinstellingen grotendeels afhankelijk van giften, schenkingen en subsidies. Hoe worden parochianen en fondsen benadert? Een actieve en goed op de doelgroep toegesneden geldwerving levert echt resultaat op. Wat zijn eigenlijk de doelgroepen en hoe worden die het beste benadert? Welke fondsen zijn voor de parochie of de caritasinstelling interessant? Welke eisen stellen ze aan plannen en waarom is dat zo?

In deze cursus wordt geldwerving onder de loep gelegd. De verschillende doelgroepen en de wijze waarop de parochie of de caritasinstelling met hen communiceert zijn cruciaal. Het belang van het goed uitdragen van een duidelijke boodschap wordt besproken. Daarbij komen de verschillende middelen die men tot zijn beschikking heeft aan de orde. Goede geldwerving vraagt om denkers en doeners, samen kan men fantastische resultaten behalen.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders en penningmeesters.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Parochiecommunicatie

Het parochiesecretariaat is belangrijk voor het goed functioneren van een parochie. Niet alleen voor de pastorale beroepskrachten en vrijwilligers, die veel steun hebben aan een goed secretariaat. Het secretariaat is namelijk ook het visitekaartje van de parochie. Hoe doe je dat dan goed? Wat komt er allemaal kijken bij een parochiesecretariaat en kan dat ook met vrijwilligers? Moet de parochie de hele dag bereikbaar zijn, en waarom dan? Waar wordt het secretariaat gehuisvest en hoe wordt men daar ontvangen? Wat is de rol van de secretaris van het bestuur?

In deze module wordt ingegaan op de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap, zowel praktisch, als telefonisch en digitaal. Daarnaast komt aan de orde wie verantwoordelijk is voor het secretariaat en hoe dit adequaat kan worden ingericht. Helderheid, een goede functieomschrijving en het bewaken van grenzen blijken belangrijke voorwaarden voor een fijne werkomgeving en een productief secretariaat. Tevens wordt besproken hoe een parochiesecretariaat ook dienstbaar kan zijn voor de caritasinstelling en de (parochiële) begraafplaatsen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben over en ervaring met het werken met digitale programma’s.

Praktische informatie

Duur: 2 dagdelen

Aantal cursisten: maximaal 20 personen

Voor: Secretarissen en het hoofd van het secretariaat.

Nadere gegevens volgens nog, maar u kunt nu al (vrijblijvend) aangeven hier belangstelling voor te hebben.

Opgave en informatie: bij Henk van Hout, zie contactgegevens in de rechterkolom.

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is belangrijk voor het goed functioneren van een parochie. Niet alleen voor de pastorale beroepskrachten en vrijwilligers, die veel steun hebben aan een goed secretariaat. Het secretariaat is namelijk ook het visitekaartje van de parochie. Hoe doe je dat dan goed? Wat komt er allemaal kijken bij een parochiesecretariaat en kan dat ook met vrijwilligers? Moet de parochie de hele dag bereikbaar zijn, en waarom dan? Waar wordt het secretariaat gehuisvest en hoe wordt men daar ontvangen? Wat is de rol van de secretaris van het bestuur?

In deze module wordt ingegaan op de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap, zowel praktisch, als telefonisch en digitaal. Daarnaast komt aan de orde wie verantwoordelijk is voor het secretariaat en hoe dit adequaat kan worden ingericht. Helderheid, een goede functieomschrijving en het bewaken van grenzen blijken belangrijke voorwaarden voor een fijne werkomgeving en een productief secretariaat. Tevens wordt besproken hoe een parochiesecretariaat ook dienstbaar kan zijn voor de caritasinstelling en de (parochiële) begraafplaatsen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben over en ervaring met het werken met digitale programma’s.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: medewerkers parochiesecretariaat

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Samenwerken en samenvoeging charitasverenigingen

De parochie en de caritasinstelling werken nauw met elkaar samen. Waar parochies samengaan, wordt dit van caritasinstellingen ook verwacht. Zo gelijkvormig als parochies zijn, zo verschillend zijn vaak de caritasinstellingen. Kunnen deze wel samengevoegd worden? Hoe werkt dat juridisch en in de praktijk? De caritasinstelling heeft nogal eens veel banden met derden, andere kerken en diverse overheden. Kan dat allemaal wel in stand blijven?

In deze module wordt ingegaan op de verschillende vormen waarin caritas is georganiseerd en hoe te komen tot op de toekomst gericht beleid. De samenwerking met de parochie zoals die is voorzien komt aan de orde, en de wijze waarop een centrale organisatie toch lokaal kan blijven werken. Uiteraard komt ook aan de orde hoe de caritasinstelling de samenvoeging kan gebruiken om een nieuwe impuls aan haar werkzaamheden te geven.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders van caritasinstellingen

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Samenwerking en samenvoeging parochies

De parochie zoals velen die nog in het hoofd hebben, bestaat in feite niet meer. Dat is namelijk de parochie, met één pastoor, die met een huishoudster op de pastorie woont en één kerkgebouw bedient. Pastoors zijn zelden nog maar voor één parochie benoemd. Parochies werken met elkaar samen en delen pastorale beroepskrachten. Er wordt samengewerkt en steeds vaker samengevoegd (fusie). Hoe zien de verschillende modellen van samenwerking er in de praktijk uit? Wat is het verschil tussen al die modellen? Waar gaat het in de toekomst naartoe en wat betekent dit voor de kerkgebouwen? Welke verantwoordelijkheid draagt een bestuur, en hoe zit dat voor bestuurders persoonlijk?

In deze module wordt bekeken in welke modellen parochies kunnen samenwerken. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de situatie van een parochie na samenvoeging (fusie). Daarbij komt aan de orde hoe bestuurlijke schaalvergroting goed gecombineerd kan worden met pastorale nabijheid. Het belang van de plaatselijke geloofsgemeenschap staat voorop. Er wordt uiteengezet hoe pastoraal beleid van invloed is op de inkomsten en uitgaven, en op het gebruik van de verschillende gebouwen.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders van een parochie

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Vicevoorzitterschap

De parochie en de PCI zijn vrijwilligersorganisaties waarvan nog steeds veel wordt verwacht. Niet alleen door parochianen, ook buitenstaanders en het bisdom gaan ervan uit dat deze organisatie allerlei vragen aan kan. De vanzelfsprekendheden zoals die in het verleden golden, zijn echter niet meer. Hoe gaat de vicevoorzitter om met de veranderde omstandigheden? Wat is professioneel besturen, hoe werkt men in de parochie goed samen met de voorzitter en wat te doen met al die verschillende wensen en meningen?

In deze module wordt gekeken naar de rol van de vicevoorzitter in de parochie en de voorzitter van de caritasinstelling. Aan de orde komt hoe een beleidscyclus werkt en wat daarin de kritische factoren zijn. Bij de taak van de (vice)voorzitter wordt uitgebreid stil gestaan en hoe men die voor zichzelf in de hand houdt. Bekende uitdagingen komen aan de orde en de invloed van communicatie daarop, en hoe die te structureren. In deze module is veel ruimte voor eigen inbreng van eigen casuïstiek.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Vicevoorzitters parochiebesturen en voorzitters PCI.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Voorzitterschap-pastoor

Priesters hebben geen roeping om vervolgens als manager in een grote parochie van activiteit naar incident te moeten rennen. Toch is de kans groot dat het daarop uitdraait en dus rijst de vraag hoe men kan zijn wat men wilde worden: betrokken pastor, geestelijk leider. De pastoor is in elk geval voorzitter van het parochiebestuur en hij draagt eindverantwoordelijkheid over het pastoraal beleid in de parochie. Gelukkig zijn er veel mensen die met hem samenwerken. Hoe werk dat in de praktijk? Wat is bestuurlijk een goede rolverdeling en hoe houd men de grenzen van de eigen rol in de gaten?

In deze module wordt de rol van de pastoor uiteengezet, naar kerkelijk recht en met het accent op bestuurlijke aspecten. Hoe gaat een pastoor of administrator om met de vele verwachtingen die op hem rusten. Waar liggen de prioriteiten in zijn werk, hoe wordt energie verdeeld en wat mag hij zelf van anderen verwachten? Vraagstukken van bestuur, leiderschap en pastoraat en hoe deze dingen met elkaar samenhangen komen uitgebreid aan bod.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Pastoors

Informatie: via luce-crc@uvt.nl.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst.

Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder

Annuleringsregeling

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.


Overig onderwijsaanbod en cursussen

Voor cursorisch of educatief aanbod van andere organisaties waarmee Luce/CRC samenwerkt, verwijzen wij graag naar onderstaande websites.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling

Blijf op de hoogte 

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.