Students Tilburg University

Wat is fraude?

Tilburg University verstaat onder fraude: "Het handelen of nalaten daarvan door een examinandus dat tot gevolg heeft dat het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt".

Tilburg University merkt de volgende situaties en gedragingen als fraude aan:

 • Het voorhanden hebben tijdens een tentamen van geschriften, elektronische apparatuur of enig ander middel met vergelijkbare eigenschappen of functies, waarvan de raadpleging of het gebruik tijdens het tentamen niet uitdrukkelijk is toegestaan;
 • Gedurende een tentamen afkijken bij mede-examinandi of met hen op enigerlei wijze, binnen of buiten de tentamenruimte, informatie uitwisselen;
 • Zich tijdens het tentamen uitgeven voor een ander persoon dan wel een ander persoon in de plaats van examinandus het tentamen laten afleggen;
 • De uitgereikte vraag- en/of antwoordformulieren verwisselen of met anderen uitwisselen;
 • Voorafgaand aan het tentamen zichzelf of één of meer mede-examinandi in het bezit te stellen van vragen, opgaven of antwoorden van het desbetreffende tentamen;
 • Het aanbrengen van wijzigingen in het tentamen nadat dit is ingeleverd;
 • In een scriptie of ander werkstuk gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen overnemen zonder correcte bronvermelding volgens de binnen de wetenschap algemeen aanvaarde regels;
 • Bij het uitvoeren van een (afstudeer)onderzoek de onderzoeksresultaten manipuleren of niet correct weergeven, een en ander met het oogmerk van misleiding.
 • Het gelegenheid geven dan wel aanzetten van medestudenten of mede-examinandi tot fraude.

Voorkomen van fraude bij schriftelijke tentamens

Fraude gebeurt soms onbedoeld. Simpelweg omdat de regels en richtlijnen niet bekend zijn. Voorkom dat je in de fout gaat en volg onderstaande tips:

 • Plaats -zodra je de tentamenzaal binnenkomt- je jas en tas in het gangpad, in de vensterbank of voor in de zaal. Neem geen waardevolle bezittingen mee. Zet je gsm uit en stop deze in je jas of tas.
 • Kom op tijd. Wie te laat komt, heeft geen recht op langer doorwerken. Kom je meer dan 30 minuten te laat op het tentamen, dan krijg je geen toegang meer. Als deelnemer mag je pas na een half uur na aanvang van het tentamen de zaal verlaten.
 • Zorg ervoor dat je je kunt legitimeren met je Tilburg University card. Leg deze kaart zichtbaar op je tafel. Heb je geen Tilburg University card, neem dan je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee.
 • Gebruik van het toilet mag alleen bij hoge uitzondering. De surveillant zal alleen een kortstondige stop toestaan en staat niet toe dat meerdere deelnemers tegelijk naar het toilet gaan.
 • Na beëindiging van het tentamen lever je de bladen met antwoorden en/of schrapkaarten en niet gebruikt kladpapier in bij de surveillantentafel. De surveillant plaatst een vinkje achter je naam als teken dat je het tentamen hebt ingeleverd.

Zie ook: