Students Tilburg University

Indienen verzoek financiële ondersteuning (Profileringsfonds) of verzoek Prestatiebeurs DUO

Verplichte melding bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt of op dreigt te lopen, moeten binnen twee maanden na het ontstaan daarvan, bij een studentendecaan worden gemeld. De melding wordt geregistreerd en je ontvangt  een afschrift van het meldingsformulier.

Melding van omstandigheden betekent niet per definitie dat de vertraging die je daardoor oploopt, financieel compensabel is.

Wanneer je erkende studievertraging hebt opgelopen gedurende de nominale cursusduur (vier jaar voor HBO; vier jaar voor een WO-bachelor en een master van 60 ec; vijf jaar voor een WO-bachelor en een master van 120 ec), kom je wellicht in aanmerking voor financiële compensatie van die vertraging. Voorwaarde is dat de vertraging tijdig gemeld is.

Studievertraging die je oploopt na vier jaar (of vijf resp. zes jaar wanneer je een twee- resp. driejarige masteropleiding volgt), wordt niet meer gecompenseerd. Ook wanneer je al een diploma hoger onderwijs hebt behaald, is studievertraging die je daarna nog oploopt, niet meer compensabel. Studenten met een HBO diploma (vier jaar), komen daarom er definitie niet meer in aanmerking voor financiële compensatie, wanneer zij vertraging oplopen in de premaster- of masterfase.

Wanneer je van opleiding wisselt, wordt er doorgeteld. De periode gaat dus in vanaf je eerste jaar hoger onderwijs.

Indienen verzoek

Verzoeken om financiële ondersteuning kun je alleen indienen bij een studentendecaan. Wanneer je na de eerste vier jaar van je studiefinanciering (beurs en/of lening) nog niet bent afgestudeerd, maak je bij de Student Desk een afspraak met een van de studentendecanen.

Ga altijd eerst naar de studentendecaan wanneer je een verzoek bij DUO wil indienen. Het heeft geen zin om DUO daarover te raadplegen, omdat de studentendecaan in eerste instantie het verzoek beoordeelt en bovendien het verzoek moet ondertekenen. Voorwaarde is dat je de bijzondere omstandigheden eerder gemeld hebt bij een studentendecaan.

Dit geldt voor alle verzoeken aan DUO: verlenging, omzetting prestatiebeurs en nieuwe studiefinanciering voor passender studie.

Meer informatie over de mogelijkheden van DUO vind je op de website

De studentendecaan maakt een overzicht van je studievoortgang. Wanneer er een causaal verband is tussen oorzaak en tijdstip van de vertraging, zal afhankelijk van de duur van de vertraging, worden vastgesteld op hoeveel financiële ondersteuning je aanspraak kunt maken.

Vervolgens beoordeelt de studentendecaan of de ondersteuning in de vorm van extra studiefinanciering (verlenging 12 maanden prestatiebeurs) wordt gegeven of uit het Profileringsfonds van Tilburg University. Zo is bij studievertraging als gevolg van bijzondere (familie)omstandigheden nooit een beroep op extra studiefinanciering mogelijk, maar kun je hooguit een vergoeding uit het Profileringsfonds aanvragen. Ondersteuning uit het Profileringfonds wordt FOS (Financiële Ondersteuning Studenten) genoemd.

Ter plekke vul je bij de studentendecaan het aanvraagformulier in of krijg je instructies hoe het verzoek prestatiebeurs bij DUO in te dienen.

Tijdstip indienen verzoek

Let op! Een verzoek moet worden ingediend binnen een jaar na afloop van je eerste vier jaar prestatiebeurs hoger onderwijs. Verzoeken die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Maak daarom een afspraak met een studentendecaan wanneer je binnen vier jaar na de start van je bachelor aan Tilburg University (met aftrek van de jaren hoger onderwijs vóór de start van je studie aan Tilburg University) nog niet bent afgestudeerd.

As je bijvoorbeeld één jaar op het HBO gezeten hebt vóór je aan Tilburg University kwam studeren, dan moet je na afloop van je derde jaar op Tilburg University een aanvraag indienen.

Wanneer je elders je bachelordiploma binnen drie jaar gehaald hebt, en in je vierde jaar (premaster of master) vertraging hebt opgelopen (en gemeld hebt), dan moet je na afloop van dat vierde jaar een verzoek indienen.

Heb je in totaal al vier jaar gestudeerd (aan Tilburg University of andere instellingen), en je loopt daarna nog vertraging op, dan kun je geen verzoek meer indienen (zie ook bovenaan op deze pagina).

Bezwaar aantekenen

De studentendecaan adviseert het College van Bestuur; het College neemt binnen (maximaal) zes weken na ontvangst van het verzoek en alle benodigde documenten een beslissing die jeper e-mail  ontvangt (de "beschikking"). Wanneer je het daar niet mee eens bent, kun je binnen zes weken online bezwaar aantekenen.

Wanneer de studentendecaan weigert een verzoek aan DUO te ondersteunen, zal DUO geen beslissing nemen. Tegen deze afwijzing of tegen een negatieve beslissing kun je bezwaar aantekenen bij DUO.