Students Tilburg University

Examencommissie Law

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van tentamens en examens.

Daarnaast houdt zij zich onder meer bezig met:

 1. verzoeken tot vrijstelling
 2. verzoeken tot éénmalige extra kans (artikel 15 lid 4 bachelor OER / artikel 4.15 master OER)
 3. overige verzoeken van studenten m.b.t. hun studieprogramma
 4. toelating tot de masteropleiding
 5. toelating tot tentamens van het tweede jaar (artikel 14 lid 2 bachelor OER)
 6. toelatingen tot de premasterprogramma's
 7. het tegengaan en sanctioneren van fraude

De bevoegdheden en taken van de Examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in het facultaire Onderwijs- en Examenreglement (OER) en de (Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).

De Examencommissie heeft een aantal taken aan anderen gemandateerd. Zo wijst zij examinatoren aan voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan.

  Vragen?
  Stel direct je vraag via het formulier

  Voordat je een verzoek voorlegt aan de Examencommissie kun je daarover ook altijd even overleggen met één van de onderwijscoördinatoren

  Zie ook:

  Contactgegevens

  Tilburg University

  Examencommissie Tilburg Law School 

  Kamer M 902 (secretariaat)

  Postbus 90153

  5000 LE Tilburg

  Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de tentamens krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een tentamen. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.