Bachelor algemene pagina

Colloquium Doctum BSc Social and Behavioral Sciences

Rechtstreekse toelating

In kader van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is de toelating tot de examens van de opleidingen vastgelegd in de desbetreffende onderwijs- en examenregeling.

Rechtstreekse toelating tot de bacheloropleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences hebben zij die in het bezit zijn van een geldig:

 • vwo-diploma (Gymnasium, HBS, of Atheneum) met Wiskunde I of II, dan wel A, B, C of D
 • Diploma hbo opleiding
 • Propedeutisch diploma van een hbo-instelling (behaald in 1986 of later)

Toelating via Colloquium Doctum

Degenen die op grond van hun vooropleiding niet rechtstreeks kunnen worden toegelaten en minimaal 21 jaar zijn, hebben op grond van artikel 7.29 van de WHW de mogelijkheid om  middels een Colloquium Doctum aan te tonen geschikt te zijn voor het onderwijs van de betreffende opleiding.  N.B. De leeftijd van 21 jaar moet bereikt zijn vóór men aan het Colloquium Doctum kan deelnemen, namelijk vóór 1 September.

Het toelatingsonderzoek wordt gedaan door de facultaire Colloquium Doctum commissie, die wordt gevormd door de leden van de examencommissie. Ten overstaan van deze commissie dient de kandidaat blijk te geven van geschiktheid voor het volgen van het onderwijs van de opleiding en het afleggen van de betreffende examens.

Zij die menen volgens bovengenoemde Colloquium Doctum-regeling te kunnen worden toegelaten, dienen daartoe een verzoek per mail in te dienen bij de Colloquium Doctum Commissie TSB: TSB-EBoffice@tilburguniversity.edu 

Let op: voor de bachelor Psychologie geldt dat het verzoek uiterlijk 31 januari 2024 bij de Colloquium Doctum Commissie binnen dient te zijn. Je dient je voor deze opleiding bovendien uiterlijk op 15 januari 2024 23.59 uur Nederlandse tijd aan te melden in Studielink.

In dit verzoek moet duidelijk worden aangegeven voor welke bachelorstudie (Psychologie, Sociologie, Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen) men wil worden toegelaten. Het verzoek dient verder te bevatten:

 • Een korte levensbeschrijving (studie en werkzaamheden);
 • Een beschrijving van de motieven waaruit blijkt waarom men zich aangetrokken voelt tot de studie, en van de gronden waarop men meent ervoor geschikt te zijn;
 • Een uittreksel uit het bevolkings-, geboorte- of persoonsregister van de betrokken gemeente;
 • Fotokopieën van behaalde diploma's en cijferlijsten van opleidingen die geheel of gedeeltelijk zijn gevolgd (stuur nooit originelen mee).

Na ontvangst van bovengenoemde informatie zal de Colloquium Doctum Commissie de kandidaat binnen vier tot zes weken een schriftelijke reactie geven. In dit antwoord is bepaald of de genoten vooropleiding voldoende waarborgen biedt voor een gunstig verloop van de studie, of eventuele deficiënties kunnen worden gecorrigeerd en zo ja, op welke wijze.

Zodra de kandidaat aantoonbaar aan alle eisen heeft voldaan, zal de commissie een positief advies uitbrengen aan het College van Bestuur omtrent de geschiktheid voor de desbetreffende opleiding.

De kandidaat kan zich pas inschrijven voor de opleiding, nadat hij/zij van het College van Bestuur van Tilburg University een toelatingsbeschikking heeft ontvangen.

Ter bevordering van een snelle afwikkeling van een aanvraag dient een verzoek tot toelating via een Colloquium Doctum vergezeld te zijn van alle gegevens die hierboven zijn vermeld. Niet voldoen aan dit verzoek leidt tot onnodige vertraging, daar de aanvraag in dat geval wordt geretourneerd.

Als de kandidaat per 1 september met de studie wil beginnen, is het daarom zaak dat per 1 juli aan alle eisen is voldaan. De praktijk leert bovendien dat er in bijna alle gevallen minstens een half tot één jaar verstrijkt tussen het indienen van een aanvraag voor een Colloquium Doctum en het moment waarop aan alle eisen is voldaan.

Aanmelding bij Studielink is in ieder geval wel noodzakelijk, bij voorkeur in december van het jaar vóórdat men met de studie wil gaan beginnen. Let op: voor de bachelor Psychologie dien je je uiterlijk 15 januari 2024 om 23.59 uur in Studielink te registreren.

Nadere informatie per opleiding

Psychologie

De toelatingseisen die door de opleiding Psychologie worden gesteld hebben betrekking op voorkennis op het gebied van:

 • Biologie
 • Wiskunde
 • Engels
 • Nederlands

Daarnaast kunnen ook aanvullende eisen door de Colloquium Doctum Commissie worden gesteld (bijvoorbeeld het behalen van andere diploma's).

Sociologie, Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen

Onderdelen van het speciale studieprogramma kunnen zijn:

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • Engels

Nadere informatie aangaande de wiskundedeficiëntie

Indien de kennis van wiskunde niet minimaal op havo-eindexamenniveau is (vergelijkbaar met een voldoende voor het vak Wiskunde A of B), kan men als eis van de Colloquium Doctum Commissie verwachten dat deze deficiëntie dient te worden weggewerkt door middel van het behalen van het havo deelcertificaat Wiskunde A of B, of door middel van het behalen van de toets Testimonium Wiskunde aan Tilburg University, waarop men zich door middel van zelfstudie kan voorbereiden.

Concrete afspraken hierover dienen te worden gemaakt met de docent van de cursus Testimonium Wiskunde.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over het Colloquium Doctum, dan kun je desgewenst contact opnemen met de facultaire onderwijscoördinator.