Bachelor algemene pagina

Colloquium Doctum Bsc Law

Voor wie toegankelijk?

Voor de toelating tot de bachelorexamens van de faculteit dien je in het bezit te zijn van een vwo-diploma. Er gelden geen speciale eisen voor de samenstelling van het vwo-vakkenpakket of het profiel. Ook kun je toegelaten worden op basis van een propedeusediploma of een einddiploma van een school voor hoger beroepsonderwijs.

Voor informatie over buitenlandse diploma's als toelating tot de examens van de faculteit, kun je terecht bij de Admissions Officer van de Student Administration.

Toelatingsexamen bij onvoldoende vooropleiding

Heb je onvoldoende vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsexamen afleggen, het colloquium doctum.

 • Vakken toelatingsexamen
 • Kosten toelatingsexamen
 • Inschrijving toelatingsexamen
 • Vrijstelling toelatingsexamen

Vakken toelatingsexamen

Het toelatingsexamen (totaal 3 vakken van elk 6 ects) voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Internationaal en Europees recht, Fiscaal recht of Ondernemingsrecht bestaat uit de volgende vakken:

 • 660453-B-6 Inleiding Rechtswetenschap (6 ECTS)
 • 670323-B-6 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht (6 ECTS) of 650444-B-6 Inleiding Privaatrecht (6 ECTS)
 • 660452-B-6 Inleiding Constitutioneel Recht (6 ECTS) of 660451-B-6 Inleiding Bestuursrecht (18/19) (6 ECTS)

Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding Global Law is te vinden op de Engelstalige website.

Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding Public Governance is te vinden op de Engelstalige website.

Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding Bestuurskunde bestaat uit de onderstaande vakken:

 • 630235-B-6 Startseminar: Bestuurskunde en Openbaar bestuur (6 ECTS)
 • 660437-B-6 Political Science (6 ECTS)
 • 660438-B-6 Public Policy Making (6 ECTS)

Let op : het toelatingsexamen (totaal 18 ects) moet in één jaar worden behaald. Is dit niet het geval, dan vervallen alle behaalde ECTS en mag men de drie opvolgende collegejaren niet opnieuw het toelatingsexamen afleggen (zie artikel 29 van de Onderwijs-en examenregeling bacheloropleidingen).

Kosten toelatingsexamen

Voor de kosten verwijzen wij je naar kosten en betaalwijze aanschuifonderwijs.

Inschrijving toelatingsexamen

Als je mee wilt doen aan het toelatingsexamen, moet je eerst een toestemmingsbrief vragen aan de School. Stuur je verzoek per brief of mail, samen met een kopie van je paspoort of identiteitskaart, vóór 1 juli naar: Examencommissie Tilburg Law School, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, of naar mailadres: TLS.education@tilburguniversity.edu. Vergeet niet om je adres, telefoonnummer en mailadres te vermelden.

Wanneer je de toestemmingsbrief hebt ontvangen, dan kun je inschrijven voor het colloquium doctum via het formulier op aanschuifonderwijs. Let op: als contractstudent ontvang je geen studiefinanciering! Voor het inschrijven van de betreffende vakken kan je contact opnemen met het Education Support Office van Tilburg Law School, tel. 013-4664095 (elke dag van 10.00-12.00 uur).

Vrijstelling toelatingsexamen Rechten

Wanneer je in het bezit bent van één van de onderstaande getuigschriften, kom je in aanmerking voor een vrijstelling van het toelatingsexamen Rechten:

 • het getuigschrift, verbonden aan de opleiding tot hogere bestuursambtenaar (HBA);
 • het getuigschrift verbonden aan de opleiding tot inspecteur van gemeentepolitie en officier der rijkspolitie (Politieacademie Apeldoorn);
 • getuigschrift verbonden aan de opleiding tot ontvanger der rijksbelasting in Utrecht;
 • de akte van bekwaamheid als belastingadviseur, uitgaande van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag;
 • getuigschrift verbonden aan de opleiding tot controleur van 's-Rijksbelastingen;
 • vijf bij de Open Universiteit in het kader van het propedeutisch examen in de rechtsgeleerdheid behaalde certificaten. 

Vrijstelling toelatingsexamen Bestuurskunde

 • Voor het toelatingsexamen Bestuurskunde wordt vrijstelling verleend wanneer de volgende cursussen aan de Open Universiteit zijn behaald: Politicologie, Inleiding bestuursrecht, Inleiding staatsrecht, Overheid en Bedrijf en Rechtsbescherming tegen de overheid.

Een vrijstellingsverzoek voor het toelatingsexamen moet worden ingediend bij de Executive Board van Tilburg University, t.a.v. de secretaris van de Examencommissie van Tilburg Law School, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg. Bij het verzoek moeten worden bijgevoegd:

 • uittreksel uit het bevolkings- of gemeenteregister;
 • gewaarmerkte afschriften of fotokopieën van diploma's en bijbehorende cijferlijsten;
 • andere stukken die je verzoek om vrijstelling kunnen toelichten.