Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Stichtingsbestuur

Tilburg University is een zogenaamde 'bijzondere universiteit'. Anders dan de openbare universiteiten, ressorteert Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur.

Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten zoals:

  • goedkeuring strategisch plan
  • goedkeuring begroting, financieel meerjarenbeleid en jaarrekening
  • goedkeuring jaarverslag
  • goedkeuring bestuurs- en beheersreglement

Bij een geschil tussen College van Bestuur en het medezeggenschapsorgaan de Universiteitsraad kan het Stichtingsbestuur een bemiddelende rol vervullen.

Het Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter

  • Drs. J.H.M. Hommen

Leden

  • Dhr. W.I.I. van Beek
  • Mw. Drs. R. I. Doerga RA
  • Prof. dr. ir. W. M.P. van der Aalst
  • Mw. Prof. mr. dr. E. van Sliedregt
Rooster van aftreden
Naam Rol 1e benoeming Herbenoeming Einddatum
Mw. Drs. R. I. Doerga RA voorzitter AC 1-okt-09 1-okt-13 1-okt-17
W.I.I. van Beek vv SB + lid AC 1-okt-10 1-okt-14 1-okt-18
Prof. dr. ir. W. M.P. van der Aalst voorzitter commissie OO&V 1-aug-15 1-aug-19
Drs. J.H.M. Hommen voorzitter SB + vv remuneratie/benoemingscie 1-jan-14 1-jan-18
Mw. Prof. dr. E. van Sliedregt lid commissie OO&V + voorzitter renumeratie/benoemingscie 1-nov-15 1-nov-19

Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van het Stichtingsbestuur:

Mevr. mr. A.M.J.F. Swelsen, Cobbenhagengebouw, kamer C 128, tel. 013 - 466 2248 (b.g.g. 013 - 466 2131)