Betalen bij Tilburg University

Collegegeld en betaling

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de drie verschillende soorten tarieven. Op de hieronder beschreven hoofdregels zijn enkele uitzonderingen van toepassing.

Wettelijk tarief: nog geen diploma* hoger onderwijs

Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het collegegeld vast voor voltijd- en deeltijdstudies in het Nederlands hoger onderwijs. Dit tarief dient te worden betaald door studenten voor een bacheloropleiding, wanneer ze nog geen bachelordiploma* hebben behaald; en voor een masteropleiding wanneer ze nog niet eerder masterdiploma* hebben behaald. Dit is het wettelijk tarief.

Dit wettelijk tarief is overal hetzelfde  ( €2.314 in collegejaar 2023-24, dit jaar 22-23 is dat nog €2.209) en hoeft maar één keer betaald te worden, ongeacht hoeveel verschillende studies of vakken je volgt op verschillende instellingen, zolang je voor die opleiding wettelijk tarief betaalt.

Eerstejaars studenten die het wettelijk tarief betalen en in september 2023 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs beginnen, betalen de eerste twaalf aaneengesloten maanden € 1.157 collegegeld. Dit geldt ook voor eerstejaars studenten van de lerarenopleiding.

* met "diploma hebben behaald " wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond, maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen, voldoe je aan het criterium 'diploma behaald'.

Meer weten

Instellingstarief: reeds in bezit diploma* of geen EER-nationaliteit

De tarieven voor studenten zonder EER-nationaliteit of daaraan gelijkgesteld, en/of studenten die al een diploma hebben), voor deeltijdse en andere vormen van hoger onderwijs mag de onderwijsinstelling zelf bepalen. Dit heet het instellingstarief. Dit tarief is meestal een flink stuk hoger dan het wettelijk tarief.

Wanneer je instellingstarief betaalt, moet je dat voor iedere inschrijving afzonderlijk betalen.

Het kan voorkomen dat je meerdere tarieven naast elkaar betaalt, wanneer je voor meerdere opleidingen bent ingeschreven.

Tarieven

  • Voor de meeste bacheloropleidingen is het instellingstarief in 2023-24 €9.100.
  • Voor de meeste masteropleidingen is het instellingstarief in 2023-24 €15.100.

Voorbeeld

Je bent Nederlander, woont in Nederland en hebt een bachelordiploma*. Wanneer je voor een tweede bacheloropleiding en een (eerste) master opleiding inschrijft betaal je instellingstarief voor de bacheloropleiding én het wettelijk tarief voor de masteropleiding. Wanneer je nog geen masterdiploma hebt*, betaal je slechts eenmaal het wettelijk tarief voor meerdere masters, ongeacht het aantal.

* met "diploma hebben " wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond , maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen,  voldoe je aan het criterium 'diploma hebben'.

Meer weten

Premaster tarief: schakeljaar

Premaster studenten volgen een schakelprogramma en betalen daarvoor geen collegegeld, maar per collegejaar een vergoeding per vak van het door de examencommissie vastgestelde schakelprogramma. Het totaalbedrag is dus afhankelijk van de omvang van het schakelprogramma. Wanneer het schakelprogramma niet binnen één jaar wordt afgerond, betaalt de student in het volgende collegejaar een vergoeding voor de resterende vakken van het door de examencommissie vastgestelde programma. De vergoeding is een proportioneel deel van het wettelijk tarief. In collegejaar 2023-24 is het tarief € 231 per 6 ec, met een maximum van € 2.314 voor 60 ec (dit jaar, 2022-23, is dat resp. € 221 en €2.209).

De premasterstudent, die in een bacheloropleiding wordt ingeschreven, mag geen andere vakken volgen dan de vakken die door de examencommissie zijn vastgesteld. Als je toch andere vakken wil volgen, moet je je daarvoor als contractcursist inschrijven en ook daarvoor betaalt je een vergoeding per vak. In dat geval betaal je voor vakken als contractcursist hetzelfde als de premaster bedragen, plus € 50 administratiekosten.

Omdat je als premasterstudent voor een bachelorprogramma wordt ingeschreven, blijf je recht houden op studiefinanciering van DUO.

LET OP: Bij voortijdig uitschrijven ontvangt een premasterstudent geen restitutie van (een deel van) de vergoeding.

Meer weten

Direct jouw collegegeld weten?

  • Bepaal in een paar vragen het juiste bedrag voor jouw situatie
  • Bedragen voor 2023-2024
Gebruik de Collegegeld Wegwijzer

Veelgestelde vragen over collegegeld

Uitzondering Oekraïense studenten

Studenten met de Oekraïense nationaliteit, die voor het eerst zijn ingeschreven aan Tilburg University in 2022-2023, betalen  een instellingstarief gelijk aan het wettelijk tarief. Dit geldt voor de duur van één bachelor (van 3 jaar)en en één master opleiding (van 1 of 2 jaar), met maximaal 1 uitloopjaar over de totale periode.

Zie ook Informatie en ondersteuning Oekraïene.

Nieuwe studenten uit Oekraïne (start september 2023 en later) betalen  het instellingstarief voor niet-EER studenten, zie de tabellen met tarieven voor bacheloropleidingen en masteropleidingen.

Waarom verschillende tarieven en waarop zijn ze gebaseerd?

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat een student voor het initieel onderwijs wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd is. Voor de meeste studenten geldt het wettelijk collegegeld. De hoogte daarvan wordt door de minister bepaald.

Studenten die een tweede bachelor-of masteropleiding gaan volgen nadat ze eerder een bachelor-of masterdiploma hebben behaald*, alsmede studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, betalen instellingscollegegeld. Deze tarieven worden vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de Universiteitsraad.

In principe zijn de instellingstarieven van Tilburg University gebaseerd op de integrale kosten van het initieel onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen. Uit marketingoverwegingen kan daarvan voor sommige opleidingen worden afgeweken. Daarnaast kunnen faculteiten aan zeer veelbelovende studenten een korting (waiver) aanbieden. Het instellingstarief mag niet lager zijn dan het volledige wettelijke tarief. De inkomenspositie van studenten speelt geen rol bij de hoogte van de tarieven. Hiervoor bestaan beursverstrekkende organisaties waar studenten terecht kunnen.

Studenten die in het bezit zijn van een HBO-bachelor diploma en die voor de doorstroming naar een verwante masteropleiding een deficiëntieprogramma moeten volgen, betalen een vergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van de studielast in EC en bedraagt maximaal de hoogte van het wettelijk tarief collegegeld.

Studenten ontvangen na het behalen van hun masterdiploma aan Tilburg University kennisbonnen voor in totaal 12 EC. Hiermee kunnen tot vijf jaar na afstuderen gratis aanschuifcursussen worden gevolgd die deel uitmaken van het reguliere studieprogramma.

* met "diploma hebben behaald " wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond , maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen,  voldoe je aan het criterium 'diploma behaald'.

Krijg ik studiefinanciering als ik geen EER-nationaliteit heb?

Wanneer je in aanmerking komt voor studiefinanciering, betaal je het wettelijk tarief voor je eerste opleiding in het hoger onderwijs.  Lees in de DUO voorwaarden onder het kopje 'Nationaliteit' of je in aanmerking komt voor studiefinanciering van de Nederlandse overheid, ook al heb je niet de Nederlandse nationaliteit.

Kan ik collegegeld terug krijgen als ik mij (tussentijds) uitschrijf aan Tilburg University?

Als je je uitschrijft aan Tilburg University kun je recht hebben op restitutie van 1/12 van het collegegeld voor elke maand van het studiejaar dat je niet meer ingeschreven staat. Behalve als je je per 1 juli of 1 augustus uitschrijft. Over de maanden juli en augustus vindt namelijk geen restitutie plaats.

Let op!  Je bent pas uitgeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op je beëindiging. Dus als je op 31 mei je inschrijving beëindigt in Studielink, ben je op 1 juni uitgeschreven en betaal je geen collegegeld meer voor juni, juli en augustus -of je krijgt dit terug als je al betaald had. Wanneer je op 1 juni je inschrijving in Studielink beëindigt, wordt je pas op 1 juli uitgeschreven en betaal je collegegeld t/m augustus (en je krijgt niets meer terug).

Premaster

Let op!  Voor een premasterprogramma heb je geen recht op restitutie. Omdat de vergoeding die je betaalt voor het volgen van het premasterprogramma niet wordt aangemerkt als collegegeld en niet afhankelijk is van het aantal maanden dat je ingeschreven staat,  vindt er géén (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vergoeding die je betaalt voor het volgen van een schakelprogramma bij tussentijdse uitschrijving.

Welk tarief is in 2023-24 van toepassing als ik me voor twee opleidingen inschrijf?

De collegegeldregels bij een samenloop van inschrijvingen vind je in artikel 16 van de regeling Inschrijving en collegegeld.

In het kort:

  1. Gelijktijdige inschrijving voor bachelor en master: als je in aanmerking komt voor het wettelijk tarief, betaal je voor 2023-24 slechts één keer €2.314. Als je instellingstarief moet betalen (o.a. non-EER studenten), betaal je per opleiding het vastgestelde tarief voor de bachelor én master.
  2. Gelijktijdige inschrijving voor premaster en master: je betaalt alleen het collegegeld voor de master, zie artikel 10.2, als je wettelijk tarief betaalt. Als je instellingstarief betaalt, betaal je zowel de premastervergoeding als het mastertarief.
  3. Wanneer je inschrijft voor meerdere opleidingen aan verschillende instellingen (bijv. hbo-bachelor en wo bachelor of premaster), betaal je bij de een instelling en vraag je daar een Bewijs Betaald Collegegeld, waarmee je bij de andere instelling kunt worden ingeschreven.
Heb ik nog wel recht op studiefinanciering, omdat ik als premasterstudent geen collegegeld betaal?

Omdat je als premasterstudent voor een bachelorprogramma wordt ingeschreven, blijf je recht houden op studiefinanciering van DUO, voor zover je rechten nog niet verbruikt zijn tijdens eerdere inschrijvingen in het hoger onderwijs.

Aan DUO geef je als nieuwe opleiding de bacheloropleiding door waarin je wordt ingeschreven.