Students Tilburg University

Collegegeld en betaling

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de drie verschillende soorten tarieven. Op de hieronder beschreven hoofdregels zijn veel uitzonderingen van toepassing.

Wettelijk tarief: nog geen diploma* hoger onderwijs
Instellingstarief: reeds in bezit diploma* of geen EER-nationaliteit
Premaster tarief: schakeljaar

Waarom verschillende tarieven en waarop zijn ze gebaseerd?

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat een student voor het initieel onderwijs wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd is. Voor de meeste studenten geldt het wettelijk collegegeld. De hoogte daarvan wordt door de minister bepaald.

Studenten die een tweede bachelor-of masteropleiding gaan volgen nadat ze eerder een bachelor-of masterdiploma hebben behaald*, alsmede studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, betalen instellingscollegegeld. Deze tarieven worden vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de Universiteitsraad.

In principe zijn de instellingstarieven van Tilburg University gebaseerd op de integrale kosten van het initieel onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen. Uit marketingoverwegingen kan daarvan voor sommige opleidingen worden afgeweken. Daarnaast kunnen faculteiten aan zeer veelbelovende studenten een korting (waiver) aanbieden. Het instellingstarief mag niet lager zijn dan het volledige wettelijke tarief. De inkomenspositie van studenten speelt geen rol bij de hoogte van de tarieven. Hiervoor bestaan beursverstrekkende organisaties waar studenten terecht kunnen.

Studenten die in het bezit zijn van een HBO-bachelor diploma en die voor de doorstroming naar een verwante masteropleiding een deficiëntieprogramma moeten volgen, betalen een vergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van de studielast in EC en bedraagt maximaal de hoogte van het wettelijk tarief collegegeld.

Studenten ontvangen na het behalen van hun masterdiploma aan Tilburg University kennisbonnen voor in totaal 12 EC. Hiermee kunnen tot vijf jaar na afstuderen gratis aanschuifcursussen worden gevolgd die deel uitmaken van het reguliere studieprogramma.

* met "diploma hebben behaald " wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond , maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen,  voldoe je aan het criterium 'diploma behaald'.

Geen EER-nationaliteit?
Restitutie collegegeld bij uitschrijving