Administratie en geld

Collegegeld

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de drie verschillende soorten tarieven. Op de hieronder beschreven hoofdregels zijn veel uitzonderingen van toepassing.

Wettelijk tarief: nog geen diploma hoger onderwijs

Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het collegegeld vast voor voltijd- en deeltijdstudies in het Nederlands hoger onderwijs. Dit tarief dient te worden betaald door studenten voor een bacheloropleiding, wanneer ze nog geen bachelordiploma hebben behaald; en voor een masteropleiding wanneer ze nog niet eerder masterdiploma hebben behaald. Dit is het wettelijk tarief.

Dit wettelijk tarief is overal hetzelfde (€ 2.060,- in 2018-19; € 2.083 in 2019-20) en hoeft maar één keer betaald te worden, ongeacht hoeveel verschillende studies of vakken je volgt op verschillende instellingen, zolang je voor die opleiding wettelijk tarief betaalt.

Eerstejaars studenten die het wettelijk tarief betalen en in september 2019 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs beginnen, betalen de eerste twaalf aaneengesloten maanden € 1.041,50 collegegeld.

Meer weten

Instellingstarief: reeds in bezit diploma of geen EER-nationaliteit

De tarieven voor studenten zonder EER-nationaliteit of daaraan gelijkgesteld, en/of studenten die al een diploma hebben), voor deeltijdse en andere vormen van hoger onderwijs mag de onderwijsinstelling zelf bepalen. Dit heet het instellingstarief. Dit tarief is meestal een flink stuk hoger dan het wettelijk tarief.

Wanneer je instellingstarief betaalt, moet je dat voor iedere inschrijving afzonderlijk betalen.

Het kan voorkomen dat je meerdere tarieven naast elkaar betaalt, wanneer je voor meerdere opleidingen bent ingeschreven.

Tarieven

  • Voor de meeste bacheloropleidingen is het instellingstarief in 2018-19 € 8.500,- en in 2019-20 € 8.700,-.
  • Voor de meeste masteropleidingen is het instellingstarief in 2018-19 € 14.500,-en in 2019-20 € 14.600,-

Voorbeeld

Je bent Nederlander, woont in Nederland en hebt een bachelordiploma. Wanneer je voor een tweede bacheloropleiding en een (eerste) master opleiding inschrijft betaal je instellingstarief voor de bacheloropleiding én het wettelijk tarief voor de masteropleiding. Wanneer je nog geen masterdiploma hebt, betaal je slechts eenmaal het wettelijk tarief voor meerdere masters, ongeacht het aantal.

Meer weten

Premaster tarief: schakeljaar

Premaster studenten volgen een schakelprogramma en betalen daarvoor geen collegegeld, maar per collegejaar een vergoeding per vak van het door de examencommissie vastgestelde schakelprogramma. Het totaalbedrag is dus afhankelijk van de omvang van het schakelprogramma. Wanneer het schakelprogramma niet binnen één jaar wordt afgerond, betaalt de student in het volgende collegejaar een vergoeding voor de resterende vakken van het door de examencommissie vastgestelde programma. De vergoeding is een proportioneel deel van het wettelijk tarief. In collegejaar 2018-19 is het tarief € 206 per 6 ec, met een maximum van € 2.060,- voor 60 ec.

De premasterstudent, die in een bacheloropleiding wordt ingeschreven, mag geen andere vakken volgen dan de vakken die door de examencommissie zijn vastgesteld. Als je toch andere vakken wil volgen, moet je je daarvoor als contractcursist inschrijven en ook daarvoor betaalt je een vergoeding per vak. In dat geval betaal je voor vakken als contractcursist hetzelfde als de premaster bedragen, plus € 49 administratiekosten.

LET OP: Bij voortijdig uitschrijven ontvangt een premasterstudent geen restitutie van (een deel van) de vergoeding.

Meer weten

Waarom verschillende tarieven en waarop zijn ze gebaseerd?

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat een student voor het initieel onderwijs wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd is. Voor de meeste studenten geldt het wettelijk collegegeld. De hoogte daarvan wordt door de minister bepaald.

Studenten die een tweede bachelor-of masteropleiding gaan volgen nadat ze eerder een bachelor-of masterdiploma hebben behaald, alsmede studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, betalen instellingscollegegeld. Deze tarieven worden vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de Universiteitsraad.

In principe zijn de instellingstarieven van Tilburg University gebaseerd op de integrale kosten van het initieel onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen. Uit marketingoverwegingen kan daarvan voor sommige opleidingen worden afgeweken. Daarnaast kunnen faculteiten aan zeer veelbelovende studenten een korting (waiver) aanbieden. Het instellingstarief mag niet lager zijn dan het volledige wettelijke tarief. De inkomenspositie van studenten speelt geen rol bij de hoogte van de tarieven. Hiervoor bestaan beursverstrekkende organisaties waar studenten terecht kunnen.

Studenten die in het bezit zijn van een HBO-bachelor diploma en die voor de doorstroming naar een verwante masteropleiding een deficiëntieprogramma moeten volgen, betalen een vergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van de studielast in EC en bedraagt maximaal de hoogte van het wettelijk tarief collegegeld.

Studenten ontvangen na het behalen van hun masterdiploma aan Tilburg University kennisbonnen voor in totaal 12 EC. Hiermee kunnen tot vijf jaar na afstuderen gratis aanschuifcursussen worden gevolgd die deel uitmaken van het reguliere studieprogramma.

Meer weten over:

Geen EER-nationaliteit?

Wanneer je in aanmerking komt voor studiefinanciering, betaal je het wettelijk tarief voor je eerste opleiding. In het nationaliteitenschema van DUO kun je zien of je in aanmerking komt voor studiefinanciering van de Nederlandse overheid, ook al heb je niet de Nederlandse nationaliteit.

Contact

Als je vragen hebt over je registratie, het beëindigen van een inschrijving of betaling van het collegegeld dan kan de Student Desk je verder helpen.