Students walking in the Koopmans building

Over Tilburg Law School

Tilburg Law School is opgericht in 1963. Er worden zo'n 3.000 studenten opgeleid. De School telt meer dan 300 medewerkers, waaronder ongeveer 60 hoogleraren, 30 hoofddocenten en 200 docenten en overig wetenschappelijk personeel. Tilburg Law School is gevestigd in het Montesquieu gebouw.

Departementen en instituten

De onderwijstaken liggen in handen van de departementen. Gezamenlijk met de instituten hebben de departementen ook de verantwoordelijkheid voor de onderzoekstaken.

Bestuur

Law School Board 

De Law School Board is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Law School en is onder andere belast met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseert de Law School Board over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding van het onderwijs en onderzoek van de Law School.

Anja Opdebeeck Directeur
Marlon van Lierop Waarnemend directeur
Cathelijn Jansbergen Waarnemend directeur
Bob van Soolingen Waarnemend directeur
Geert Vervaeke Decaan
Esther Keymolen Vice-decaan onderzoek
Stéphanie van Gulijk Vice-decaan onderwijs
Tom van der Rijt Studentadviseur onderwijs
Bob van Soolingen Secretaris
Amy Cohen Junior secretaris

Medezeggenschap

De Law School Council is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen Tilburg Law School en bestaat uit zeven studenten en zeven personeelsleden. De decaan treedt op als voorzitter van de Law School Council.

De Law School Council behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Op een aantal terreinen heeft de Law School Council instemmings- en adviesrecht.

Bob van Soolingen Secretaris Law School Council

Onderwijs

In de Onderwijsorganisatie wordt decentraal belegd wat decentraal georganiseerd kan worden. In de Onderwijsbestuursorganisatie is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Law School Board (met name de Vice-Decaan Onderwijs) aan de ene kant en de onderwijsdirecteuren aan de andere kant. 

Onderwijsdirecteuren

Iedere opleiding heeft een onderwijsdirecteur. Onder leiding van de Vice-Decaan Onderwijs is deze verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteitszorg van de opleiding en onder meer samenhang van het programma en voorlichting.

Opleidingscommissies

Daarnaast zijn er de opleidingscommissies die de Law School Board adviseren. De Examencommissie heeft een eigen verantwoordelijkheid op het punt van de examens en alle vormen van toetsing die de Law School kent.

Adviesraden