Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Gedrag en integriteit

Code of conduct voorkant

Om de waarden en normen binnen onze universiteit expliciet te maken is er een Code of Conduct opgesteld. Deze code beschrijft de waarden die richting geven aan het werken en studeren bij Tilburg University. Het is een kader voor reflectie op de uitgangspunten van de universiteit en bepaalt het handelen van medewerkers en studenten. De Code of Conduct biedt ruimte om elkaar daarop aan te spreken. Specifieke gedragsvoorschriften zijn vastgelegd in afzonderlijke regelingen die hieronder vermeld staan. Deze regelingen voorzien in klachtenprocedures en sanctiemogelijkheden.

VSNU

Voor het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering zijn diverse gedragscodes opgesteld door de VSNU (vereniging van universiteiten). Ook Tilburg University committeert zich aan de naleving van deze codes. Op de website van de VSNU staat een overzicht van de universitaire gedragscodes.

Goed bestuur

Bij Tilburg University zijn bestuur en toezicht gescheiden.

Het Stichtingsbestuur heeft een onafhankelijke positie en bewaakt de doelstellingen van de universiteit. Zij functioneert als Raad van Toezicht. De nevenwerkzaamheden van de leden van het College van Bestuur zijn goedgekeurd door de Remuneratiecommissie van het Stichtingsbestuur. Deze nevenwerkzaamheden vallen onder de Regeling Nevenwerkzaamheden Tilburg University.

Universiteiten nemen een aantal regels in acht die mogelijke marktverstoring voorkomen wanneer ze marktactiviteiten ondernemen. Deze regels zijn vastgelegd in de Code goed bestuur Universiteiten (versie 2013). Bij Tilburg University is deze Code onverkort van kracht. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Code is toegelicht in de rapportages van het Stichtingsbestuur en College van Bestuur in het jaarverslag.

Wetenschappelijke integriteit

Tilburg University onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU en de Notitie Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW. Ter bescherming en waarborging van de wetenschappelijke integriteit met betrekking tot academische werkzaamheden heeft het College van Bestuur de regeling Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University vastgesteld.

Om de waarde die de universiteit hecht aan naleving van de gedragscode te benadrukken verwacht Tilburg University van alle wetenschapsbeoefenaars dat zij een verklaring afleggen inzake wetenschappelijke integriteit. Met de verklaring geeft de wetenschapper aan de inhoud van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de informatie op de website van Tilburg University over wetenschappelijke integriteit te hebben gelezen en verplicht hij/zij zich de code na te leven en al het mogelijk te doen om de naleving in zijn/haar academische omgeving te bevorderen.

Vermoedens van misstanden en inbreuk op de wetenschappelijke integriteit kunnen worden gemeld bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, al dan niet via het College van Bestuur of via een onafhankelijke vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is prof. dr. A. de Zeeuw. Bij hem kun je terecht met vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon probeert als hij daarvoor mogelijkheden ziet te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen en verwijst door naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Eventueel wordt de melding bij de vertrouwenspersoon anoniem behandeld. Prof. De Zeeuw is als volgt te bereiken:  a.j.dezeeuw@tilburguniversity.edu, 013 - 466 2065, Kamer C 171.

Een officiële klacht kun je schriftelijk indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). De commissie onderzoekt de klacht en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur. Je kunt je klacht richten aan:

 • Tilburg University
  Commissie Wetenschappelijke Integriteit

  Kamer C 125
  Postbus 90153
  5000 LE  Tilburg

De commissie is tevens bereikbaar per e-mail via: cwi@tilburguniversity.edu

Over een beslissing van het College van Bestuur naar aanleiding van advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit kun je een second opinion vragen bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), ingesteld door KNAW, VSNU en NWO. Zie ook het reglement LOWI

Beheer van onderzoeksdata

Leidend principe waar het gaat om het bewaren en toegankelijk maken van onderzoeksdata is controleerbaarheid en, eventueel, hergebruik/replicatie. De regeling onderzoeksdatamanagement geeft de visie weer van Tilburg University op het zorgvuldig behandelen, beheren en duurzaam beschikbaar houden van onderzoeksdata.

Nevenwerkzaamheden

Bij Tilburg University zijn afspraken gemaakt met hoogleraren en andere werknemers over het melden van nevenwerkzaamheden. Universitaire werknemers zijn op grond van artikel 1.14 van de cao verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden. Voor onze universiteit is in aanvulling hierop een eigen Regeling nevenwerkzaamheden en een leidraad nevenwerkzaamheden vastgesteld.

Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Als resultaat van deze afspraak zijn de nevenwerkzaamheden van hoogleraren terug te vinden zijn op de individuele profielpagina van de hoogleraar, kijk daarvoor in 'Experts en expertise'. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens op deze profielpagina.

Tilburg University neemt de transparantie van nevenwerkzaamheden uiterst serieus en heeft de afgelopen jaren het toezicht hierop verscherpt en een leidraad Nevenwerkzaamheden opgesteld. Met enige regelmaat toetsen wij de juistheid van de gegevens op de profielpagina. Daarnaast is het onderwerp nevenwerkzaamheden een vast onderdeel van de R&O (resultaat & ontwikkeling) gesprekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling HR Staff (telefoon: 013 - 4664748)

Klokkenluiden

Wanneer medewerkers of vertrouwenspersonen het vermoeden van misstanden willen melden is daarvoor een heldere procedure. De klokkenluidersregeling beschermt medewerkers tegen benadeling van hun positie ten gevolge van hun melding. Klokkenluiden is het bekend maken van vermoedens van illegale of immorele praktijken binnen de universiteit waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is. Deze regeling is opgesteld om bij te dragen aan een integere en transparante organisatie en goed bestuur.

Ongewenst gedrag

Wanneer medewerkers of studenten geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, kunnen zij een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Deze vangt op, geeft advies en ondersteunt zonodig bij het indienen van een formele klacht. Meer hierover kun je lezen in de klachtenregeling ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Ook zijn ze aanspreekpunt voor medewerkers, studenten en bezoekers op de campus die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, of discriminatie. Verder zijn zij aanspreekpunt bij het vermoeden van een misstand of voor een medewerker die in conflict is gekomen waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid.

Code Dierproeven

Bij Tilburg University vinden geen dierproeven plaats.

Leidraad ontvangst relatiegeschenken

Naar aanleiding van de Gedragscode relatiegeschenken Dienst Facilitaire Bedrijven hebben directeuren van faculteiten en diensten gevraagd om een algemene code te maken voor het ontvangen van relatiegeschenken.

Hiervoor is onderstaande leidraad gemaakt. Als uitgangspunt geldt het CAO-artikel waarin staat dat:

"het de werknemer in zijn functie verboden is om vergoedingen, beloningen of geschenken aan te nemen, tenzij de werkgever hiermee instemt." (artikel 1.15 lid 1 CAO).

Deze richtlijn is een nadere concretisering van dit artikel voor Tilburg University.

Richtlijnen

 1. Relatiegeschenken, die een medewerker uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld bij de leidinggevende.

 2. De leidinggevende beslist of de medewerker het geschenk mag aanvaarden en behouden of dat het geschenk wordt afgestaan ten behoeve van de afdeling.

 3. Voor acceptatie van een uitnodiging voor een evenement, dient de medewerker vooraf toestemming te krijgen van de leidinggevende. De waarde van het aangebodene dient in verhouding te staan tot de waarde van de bestaande relatie met de betreffende externe partij.

 4. Het is niet toegestaan het relatiegeschenk, of de uitnodiging voor een evenement te aanvaarden van derden met wie er overleg- of onderhandelingssituaties gaande zijn.

 5. Relatiegeschenken in de vorm van geld mogen niet geaccepteerd worden.

Toelichting

In artikel 1.15 van de CAO Nederlandse Universiteiten is het volgende vastgesteld: ''Het is de werknemer in zijn functie verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen of te verzoeken. Het is de werknemer in zijn functie verboden vergoedingen, beloningen of geschenken aan te nemen, tenzij de werkgever hiermee instemt.'' Uitvoering van dit artikel hangt samen met de verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van leidinggevenden en medewerkers. Als aanvulling op dit CAO-artikel zijn middels deze richtlijn voor ontvangst relatiegeschenken een aantal vuistregels vastgesteld. Daarbij is het uitgangspunt dat zorgvuldigheid betracht moet worden bij het aanvaarden van relatiegeschenken. Zo moet worden voorkomen dat er een (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat.

Een medewerker dient elk ontvangen relatiegeschenk van enige waarde te melden aan zijn leidinggevende. In de regel zal de leidinggevende ermee instemmen dat de medewerker het geschenk aanvaardt of behoudt. De leidinggevende kan er ook voor kiezen dat het geschenk wordt afgestaan ten behoeve van de afdeling. Dit kan bijvoorbeeld als de betreffende medewerker regelmatig relatiegeschenken ontvangt, als de waarde van het geschenk hoog is, of omdat de relatie met de externe partij als het resultaat van teamwork kan worden gezien. De leidinggevende vindt dan een passende bestemming voor het geschenk binnen de eenheid.

Verder is, om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan, bepaald dat een relatiegeschenk niet mag worden geaccepteerd van een derde waarmee de UvT nog in onderhandeling is.

Diensten of afdelingen die, door de aard van hun werk, relatief veel relatiegeschenken ontvangen, worden aangeraden om een registratie bij te houden van de relatiegeschenken. Door het melden en registreren van geschenken krijgt de eenheid zicht op het aantal keren dat een derde iets schenkt en of een medewerker incidenteel of vaker een geschenk ontvangt van steeds dezelfde of verschillende relaties. Inzicht hierin geeft de leidinggevende de mogelijkheid om, indien nodig, bij te sturen. Zo heeft de Dienst Facilitaire bedrijven een eigen verdergaande regeling.


Gedragscode E-mail, Internet- en Telefoonfaciliteiten

Deze gedragscode regelt het verantwoord gebruik van door Tilburg University verstrekte e-mail-, internet- en telefoonfaciliteiten en streeft tevens naar het voorkòmen van hinder van ongewenst gebruik van voornoemde faciliteiten ten aanzien van medewerkers en studenten van Tilburg University.